Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt – Full Báo cáo và Source Code

Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt – Dowload báo cáo hệ thống website quản lý và bán đồ ăn vặt, cùng Source Code đầu đủ chương trình về máy tính một cách đơn giản. Chủ đề xây dựng website được nhiều bạn sinh viên lựa chọn bởi sự độc đáo, cũng như dễ dàng thực hiện. Thế nhưng việc xây dựng một website với đầy đủ tính năng, cùng với báo cáo phân tích thiết kế hệ thống là không dễ dàng. Chính vì vậy Tuhocdohoa.vn chia sẻ tới các bạn full bộ Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt. Các bạn tham khảo và tải về nhé.

Tổng quan về Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt

Chúng tôi gửi đến bạn một bộ đồ án Website bán hàng đầy đủ tính năng và báo cáo. Thế nhưng nếu bạn chỉ cần một báo cáo hoặc code cho bài tập lớn thì bạn hãy cân nhắc đọc kỹ về nội dung bên trong của hệ bộ tài liệu này nhé.

Mục đính của đề tài Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt

Đề tài “Xây dựng website bán đồ ăn vặt” được ra đời nhằm phục vụ cho việc tạo cho người dùng là khách hàng có thể dễ dàng mua được những món ăn ưa thích mà không phải ra ngoài tìm kiếm. Đồng thời bạn cũng không phải lo ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng như tạo điều kiện để các cửa hàng có thể thông qua một kênh tiếp thị giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình tới tay khách hàng. Tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm khách hàng thân quen và cả những khách hàng ở xa chưa từng sử dụng sản phẩm của cửa hàng. Website cơ bản phải đạt được một số yêu cầu sau:

   • Quản lý thông tin khách hàng, cửa hàng
   • Quản lý thông tin quảng cáo, các chương trình khuyến mại
   • Hiển thị bài viết trên trang chủ, và các chủ đề

Giải pháp về cơ sở dữ liệu cho Website bán đồ ăn vặt

   • Cơ sở dữ liệu được chọn phải đủ mạnh để quản lý được khối lượng dữ liệu lớn; với tần suất truy cập dữ liệu cao, đáp ứng các dịch vụ trực tuyến và đảm bảo các yêu cầu về an toàn dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu mà có thể đáp ứng các yêu cầu đó là MySQL, SQL server.
   • Do yêu cầu về khả năng liên lạc nên hệ thống cần được thiết kế một cách tổng thể, sử dụng cùng một loại CSDL.
   • Các giải pháp về kết xuất CSDL và thực hiện các báo cáo
   • Hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến và môi trường giao tiếp tiện ích
   • Các giải pháp chuẩn hóa và quy trình hóa nghiệp vụ bán hàng, đặt hàng và giao hàng
   • Vấn đề quy trình trong quản lý khách hàng, đơn hàng
   • Theo dõi quy trình một cách chặt chẽ dựa trên các phản hồi từ những người sử dụng hệ thống.
   • Gửi các phản hồi tới người quản lý hệ thống

Giải pháp về cơ sở dữ liệu cho Website bán đồ ăn vặt

Mục lục của báo cáo Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt

CHƯƠNG : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ.

   • 1.1 Khảo sát thực tế
   • 1.1.1 Bài toán
   • 1.1.2 Thực trạng
   • 1.2 Các hướng đi giải quyết bài toán
   • 1.3 Mục tiêu của hệ thống
   • 1.4 Kết luận chương

CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

   • 2.1 Các chức năng của hệ thống
   • 2.2 Các thuộc tính của hệ thống.
   • 2.3 Xác định các khái niệm
   • 2.3 Xác định các tác nhân, các ca sử dụng và mô tả các ca sử dụng
   • 2.4 Xác định các ca sử dụng12
    • 2.4.1 Gói cập nhật khách hàng
    • 2.4.2 Gói quản lí mặt hàng
    • 2.4.3 Quản lí giỏ hàng.
    • 2.4.4 Quản lí đơn hàng
    • 2.4.5 Quản lý nhập hàng.
    • 2.4.6 Quản lí quyền truy cập.
    • 2.4.7 Quản lý thành viên.
   • 2.5 Biểu đồ Use Case
    • 2.5.1 Biểu đồ Use case tổng quan
    • 2.5.2 Biểu đồ usecase cập nhật khách hàng
    • 2.5.3 Biểu đồ Usecase quản lý hàng.
    • 2.5.4 Biểu đồ Usecase quản lý giỏ hàng
    • 2.5.5 Biểu đồ Usecase quản lý đơn hàng
    • 2.5.6 Biểu đồ Usecase quản lý nhập hàng
    • 2.5.7 Biểu đồ Usecase quản lý phân quyền
    • 2.5.8 Biểu đồ Usecase Quản lý quyền của thành viên
   • 2.6 Mô tả các ca sử dụng.
    • 2.6.1 UC1: Đăng kí.
    • 2.6.2 UC2: Sửa khách hàng
    • 2.6.3 UC3: Xóa khách hàng
    • 2.6.4 UC4: Tìm kiếm khách hàng.
    • 2.6.5 UC5: Phân nhóm mặt hàng
    • 2.6.6 UC6: thêm mặt hàng
    • 2.6.7 UC7: Sửa mặt hàng
    • 2.6.8 UC8: Xóa mặt hàng
    • 2.6.9 UC : Tìm kiếm mặt hàng
    • 2.6.10 UC10: Thêm hàng vào giỏ hàng
    • 2.6.11 UC11: Xóa hàng khỏi giỏ
    • 2.6.12 UC12: Xem thông tin giỏ hàng
    • 2.6.13 UC14: hủy đơn hàng
    • 2.6.14 UC16: Xem sản phẩm sắp hết hàng
   • 2.7 Biểu đồ tuần tự chức năng28
    • 2.7.1 Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm
    • 2.7.2 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng kí người dùng
    • 2.7.3 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập
    • 2.7.4 Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm 0
    • 2.7.5 Biểu đồ tuần tự chức năng sửa sản phẩm 0
    • 2.7.6 Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm 1
    • 2.7.7 Biểu đồ tuần tự chức năng mua hàng 1
    • 2.7.8 Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt đơn hàng 2
   • 2.8 Biểu đồ hoạt động
    • 2.8.1 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập. 3
    • 2.8.2 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng kí
    • 2.8.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng xuất
    • 2.8.4 Biểu đồ hoạt động chức năng mua hàng
    • 2.8.6 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm.
    • 2.8.7 Biểu đồ hoạt động xem thông tin sản phẩm
    • 2.8.8 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm
    • 2.8.9 Biểu đồ hoạt động kiểm tra đơn hàng
   • 2.9 Biểu đồ cộng tác 2
    • 2.9.1 Biểu đồ cộng tác chức năng đăng nhập
    • 2.9.2 Biểu đồ cộng tác chức năng đăng kí
    • 2.9.3 Biểu đồ cộng tác chức năng thêm sản phẩm
    • 2.9.4 Biểu đồ cộng tác chức năng tìm kiếm
    • 2.9.5 Biểu đồ cộng tác chức năng sửa mặt hàng
   • 2.11 Sơ đồ lớp
   • 2.12 Cách tổ chức dữ liệu và thiết kế chương trình.47
    • 2.12.1 Bảng “SanPham”
    • 2.12.2 Bảng “KhachHang”
    • 2.12.3 Bảng “NhaCungCap”
    • 2.12.4 Bảng “NhaSanXuat”
    • 2.12.5 Bảng “LoaiSanPham”
    • 2.12.6 Bảng “LoaiThanhVien”. 0
    • 2.12.7 Bảng “LoaiThanhVien_Quyen”
    • 2.12.8 Bảng “ChiTietDonDatHang”.
    • 2.12.9 Bảng “ChiTietPhieuNhap”
    • 2.12.10 Bảng “PhieuNhap”
    • 2.12.11 Bảng “DonDatHang”.
    • 2.12.12 Bảng “Quyen”
    • 2.12.12 Bảng “Quyen”
    • 2.12.13 Bảng “ThanhVien”
   • 2.13 Mô hình hóa cơ sở dữ liệu
   • 2.14 Yêu cầu về bảo mật.
   • 2.15 Kết luận chương

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

   • 3.1 Xây dựng chương trình
   • 3.2 Các chức năng chương trình
    • 3.3 Giao diện website
    • 3.3.1 Giao diện trang chủ
    • 3.3.2 Giao diện trang đăng kí.
    • 3.3.3 Giao diện trang quản lý sản phẩm.
    • 3.3.4 Giao diện trang giỏ hàng.
    • 3.3.5 Giao diện chi tiết sản phẩm
    • 3.3.6 Giao diện trang tìm kiếm
   • 3.4 Kết quả thực nghiệm.

Giao diện chương trình Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt

Tải về Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt

Trước khi tải về bộ tài liệu “Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt” này bạn cần lưu ý một số điều bên dưới. Bạn ấn tải về có nghĩa bạn đã chấp nhận các chính sách của chúng tôi về sử dụng tài liệu. Các nội dung sử dụng tài liệu bao gồm:

   1. Bạn cần đọc kỹ các quy tắc của chúng tôi về Bản quyền và giải quyết tranh chấp tài nguyên.
   2. Các file báo cáo dạng PDF hoặc .Doc có thể có Quảng cáo.
   3. Các file Source Code có thể Phải sử dụng pass giải nén.
   4. Bạn có thể tải về bản báo cáo ở định dạng Doc hoặc tải về Source Code của Đồ án hoàn toàn miễn phí.

Link tải về báo cáo:

Link tải về Source Code:

Kết luận chủ đề tải về Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt

Như vậy Tuhocdohoa.vn vừa chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Đặc biệt với các bạn đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, bài tập lớn. Chúc bác bạn học tập thật tốt, và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu phát hiện link chia sẻ tài liệu Đồ án Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt và khách hàng bị hỏng hãy vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới nhé.